Κατηγορία: Εκπαίδευση

Ο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και οι γλώσσες C και C++, καθώς και πολλές άλλες γλώσσες προγραμματισμού, είναι ανάμεσα στα μαθήματα που παρακολουθούν οι Web Designers- Developers, του ΙΕΚ PRAXIS.

Η γλώσσα προγραμματισμού C, συνδυάζει με μεγάλη επιτυχία την ευχρηστία των γλωσσών «υψηλού επιπέδου» με την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των γλωσσών «χαμηλού επιπέδου».

Πράγματι, πριν από τη C υπήρχαν δύο τύποι γλωσσών προγραμματισμού:

  • Οι γλώσσες «χαμηλού επιπέδου» τύπου assembly, με τις οποίες ο προγραμματιστής είχε μια συμβολική αναπαράσταση των πραγματικών εντολών προς την μηχανή. Οι γλώσσες αυτές είναι μεν δύσχρηστες, αλλά πολύ πιο γρήγορες, ενώ μπορούμε με αυτές να προγραμματίσουμε όλα τα συστήματα της μηχανής.
  • Οι γλώσσες «υψηλού επιπέδου», οι οποίες προσέφεραν άνεση στον προγραμματισμό διότι ήταν εφοδιασμένες με εργαλεία με τα οποία ο προγραμματιστής μπορούσε ευκολότερα να καθοδηγήσει μια μηχανή. Με αυτές όμως, δεν προγραμματίζονται όλα τα συστήματα.

#iekpraxis