Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλωσήρθατε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του ΚΕΔΙΒΙΜ 2 PRAXIS
Η ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.IEKPRAXIS.GR] (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας [«ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS E.E.» με έδρα επί της Λ. Χαϊνά 95, Χαλκίδα ΤΚ 34100 [Tηλ. Επικοινωνίας: 22210-74005.]

1    Πεδίο εφαρμογής

Η Διεύθυνση του Κ.Δ.Β.Μ.2 PRAXIS. δεσμεύεται να διατηρεί την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα όλων των υλικών και ηλεκτρονικών πληροφοριακών στοιχείων της Οντότητας προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, την ταμειακή ροή, την κερδοφορία, τη νομική, κανονιστική και συμβατική συμμόρφωση και την εμπορική εικόνα.
Οι πληροφορίες και οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών θα εξακολουθήσουν να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) προορίζεται να είναι ένας μηχανισμός διευκόλυνσης για την ανταλλαγή πληροφοριών, για ηλεκτρονικές λειτουργίες και για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την πληροφόρηση σε αποδεκτά επίπεδα.
Το υφιστάμενο στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας παρέχουν το πλαίσιο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την πληροφόρηση μέσω της ανάπτυξης και της διατήρησης ενός ΣΔΑΠ. Η Εκτίμηση Κινδύνου και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Κινδύνου προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την πληροφόρηση. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη διατήρηση του σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων. Μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες εκτιμήσεις κινδύνου, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό κατάλληλων ελέγχων για συγκεκριμένους κινδύνους.
Ειδικότερα, τα σχέδια συνέχισης και έκτακτης ανάγκης, οι διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, η αποφυγή κακόβουλου λογισμικού και εισβολέων, ο έλεγχος πρόσβασης στα συστήματα και η αναφορά περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών είναι θεμελιώδεις για αυτήν την πολιτική.
Η εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη ειδικών, καθορισμένων στόχων ασφάλειας πληροφοριών, οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους, το πλαίσιο του ΚΔΒΜ τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων κινδύνου και το σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνου.
Όλοι οι Εργαζόμενοι της εταιρείας και ορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες αναμένεται να συμμορφωθούν με αυτή την πολιτική και με το ΣΔΑΠ που εφαρμόζει αυτήν την πολιτική. Όλοι οι Εργαζόμενοι, καθώς και ορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες θα λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση. Οι συνέπειες της παραβίασης της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριών καθορίζονται στην πειθαρχική πολιτική και στις συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους.
Το ΣΔΑΠ υπόκειται σε συνεχή, συστηματική αναθεώρηση και βελτίωση.
Η εταιρεία έχει καθορίσει τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών  και άλλα στελέχη ώστε να υποστηρίζουν το πλαίσιο του ΣΔΑΠ και να επανεξετάζουν περιοδικά την πολιτική ασφαλείας.
Η πολιτική αυτή θα επανεξετάζεται για να ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε αλλαγές στην εκτίμηση κινδύνου ή στο σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνου και τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Στην πολιτική αυτή, η «ασφάλεια των πληροφοριών» ορίζεται ως:

2    Διατήρηση

Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση, όλοι οι Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης, οι υπεργολάβοι, οι σύμβουλοι έργων και οποιοιδήποτε εξωτερικοί φορείς, ευθύνονται και θα ενημερωθούν για τις ευθύνες τους (οι οποίες καθορίζονται στις περιγραφές θέσεων εργασίας τους ή στις συμβάσεις εργασίας) να διατηρούν την ασφάλεια των πληροφοριών, να αναφέρουν παραβιάσεις ασφαλείας και να ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΔΑΠ. Όλοι οι Εργαζόμενοι θα λαμβάνουν εκπαίδευση ενημέρωσης για την ασφάλεια πληροφοριών και οι πιο εξειδικευμένοι Εργαζόμενοι θα λαμβάνουν όπως αρμόζει εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ασφάλεια των πληροφοριών.

3    Διαθεσιμότητα

Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες και ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες όταν απαιτείται και, ως εκ τούτου, φυσικά ασφαλείς. Το δίκτυο υπολογιστών πρέπει να είναι ανθεκτικό και η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται γρήγορα σε περιστατικά (όπως ιοί και άλλα κακόβουλα προγράμματα) που απειλούν την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα περιουσιακών στοιχείων, συστημάτων και πληροφοριών. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.

4    Εμπιστευτικότητα

Αυτό περιλαμβάνει τη διαφύλαξη της πρόσβασης στις πληροφορίες μόνο σε όσους έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση σε αυτές και, κατά συνέπεια, περιλαμβάνει την αποτροπή τόσο της σκόπιμης όσο και της τυχαίας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις πληροφορίες της εταιρείας και τα συστήματά του συμπεριλαμβανομένων των δικτύων του, του ιστότοπού  του.

5    Ακεραιότητα

Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών και των μεθόδων επεξεργασίας και ως εκ τούτου απαιτεί πρόληψη σκόπιμης ή τυχαίας, μερικής ή πλήρους, καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης είτε φυσικών στοιχείων είτε ηλεκτρονικών δεδομένων. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης και σχέδια δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και αναφορές συμβάντων ασφαλείας. Η εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομοθεσίες που αφορούν τα δεδομένα σε εκείνες τις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

6    Ασφάλεια εξοπλισμού

Η ασφάλεια εξοπλισμού της εταιρείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το υλικό υπολογιστή, την καλωδίωση δεδομένων, τα τηλεφωνικά συστήματα, τα συστήματα αρχειοθέτησης και τα φυσικά αρχεία δεδομένων.

7    Ασφάλεια πληροφοριακών δεδομένων

Τα πληροφοριακά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες τυπωμένες ή γραμμένες σε χαρτί, που μεταδίδονται ταχυδρομικώς ή παρουσιάζονται με οποιοδήποτε μέσο ή δηλώνονται προφορικά σε συνομιλία, καθώς επίσης και πληροφορίες που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε διακομιστές, σε ιστότοπο,  σε δίκτυα (εσωτερικά ή/και εξωτερικά) σε υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και σε CD ROM, δισκέτες, εξωτερικές κινητές κάρτες μνήμης (USB sticks), εφεδρικές ταινίες και άλλα ψηφιακά ή μαγνητικά μέσα και πληροφορίες που μεταδίδονται ηλεκτρονικά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα «δεδομένα» περιλαμβάνουν επίσης σύνολα οδηγιών που δίνουν στα συστήματα πληροφορίες χειρισμού (δηλαδή το λογισμικό: λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές, βοηθητικές εφαρμογές κ.λπ.).

8    Δέσμευση

Το Κ.Δ.Β.Μ. και οι συνεργάτες που είναι μέρος του ολοκληρωμένου μας δικτύου έχουν προσυπογράψει την πολιτική ασφαλείας μας, έχουν αποδεχτεί το ΣΔΑΠ μας και δεσμεύονται να τηρούν τα προβλεπόμενα από το σύνολο των πολιτικών και των διαδικασιών του Ομίλου σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η πολιτική περιγράφει πώς ο ιστότοπος μας  χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία της περιήγησής σας και να μας επιτρέψει να το κάνουμε καλύτερο. Αυτή η πολιτική cookies σας προσφέρει πληροφορίες σχετικές με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη χρήση cookies, θα εγκαταστήσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας για να το θυμάται στην επόμενη επίσκεψή σας. Περιοδικά το cookie θα λήγει. Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας νωρίτερα, μπορείτε να επιλέξετε τις “Ρυθμίσεις” για να προσδιορίσετε ποια cookies αποδέχεστε και ποια όχι. Για να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους διαγραφής των cookies, δείτε παρακάτω.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με γράμματα και αριθμούς που τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησης σας ή το σκληρό δίσκο σας. Τα cookies εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να αναλύσουμε πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί ο ιστότοπος μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε θα δείτε παρακάτω.

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κάποια cookies συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες. Τα περισσότερα δε συλλέγουν πληροφορίες που επιτρέπουν στην αναγνώριση του χρήστη. Συλλέγουν γενικότερες πληροφορίες όπως πώς έφθασε ο χρήστης στον ιστότοπο και πώς τον χρησιμοποίησε, ή σε ποια περιοχή του κόσμου βρίσκεται.

ΤΙ ΤΥΠΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Γενικά, η χρήση του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάσταση τεσσάρων τύπων cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως τη γλώσσα ή τη περιοχή,ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δε δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Advertising/Targeting Cookies
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.
Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων από cookies αυτής της κατηγορίας μέσα από την υπηρεσία http://www.youronlinechoices.com.
Κάνοντας την επιλογή να μην επιτρέπετε τη συλλογή στοιχείων σας για προβολή στοχευμένης διαφήμισης, δε σημαίνει ότι δε θα βλέπετε πια διαφήμιση. Απλά σημαίνει ότι θα βλέπετε διαφήμιση που δε θα ταιριάζει στα δικά σας ενδιαφέροντα.

Third -partycookies
Κάποια cookies τοποθετούνται από τρίτους (third-party) των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε. Κατά συνέπεια, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που ενσωματώνει περιεχόμενο από τρίτους, τότε μπορεί να εγκατασταθούνcookiesαπό αυτά τα μέρη τα οποία δεν ελέγχουμε εμείς.
Παραδείγματος χάριν, αν επιλέξετε να δείτε ένα videoμέσα στον ιστότοπό μας ή επιλέξετε να μοιραστείτε περιεχόμενο του ιστότοπου μας πατώντας ένα από τα σχετικά κουμπιάκοινωνικών μέσων δικτύωσης μέσα στον ιστότοπο, θα τοποθετηθούν cookiesπου δεν ελέγχουμε από τρίτους των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε και οι οποίοι διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου.
Ο ιστότοπός μας επίσης μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχουμε και τους οποίους δεν καλύπτει η πολιτική απορρήτου μας.
Άρα, όταν επισκέπτεστε μια τέτοια σελίδα στον ιστότοπό μας, τρίτοι ιστότοποι μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου.

ΠΩΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΑ COOKIES

Τα cookies σας δίνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ιστότοπό μας. Αν όμως επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μας, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, είναι πιθανό κάποιες ενότητες του ιστότοπου μας να μη λειτουργούν όπως πρέπει.
Μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε cookie έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

CookiesettingsinFirefox

CookiesettingsinChrome

CookiesettingsinSafari

CookiesettingsinInternetExplorer

Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την αποθήκευση cookies ενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
Αν όμως χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης για να εμποδίσετε την αποθήκευση όλων των cookies (ακόμη και των απολύτως απαραίτητων) είναι πιθανό να μην έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε όλες τις ενότητες του ιστότοπου μας.
Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές σε διαφορετικές τοποθεσίες θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί με τρόπο σύμφωνο με τις επιθυμίες σας σχετικά με τα cookies.

REMARKETING

Ο ιστότοπός μας αλλά και τρίτα μέρη των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε μπορεί να κάνουν χρήση τεχνολογιών που αποκαλούνται “pixels” που στέλνουν πληροφορίες από τη συσκευή σας σε έναν εξυπηρετητή (server).
Τα pixels μπορούν να ενσωματωθούν σε περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο, σε videos και σε ηλεκτρονικά μηνύματα επιτρέποντας στον εξυπηρετητή να διαβάζει συγκεκριμένες πληροφορίες από τη συσκευή σας.
Τα pixels μπορούν να ενσωματωθούν για να αναγνωρίσουν πότε είδατε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή ηλεκτρονικό μήνυμα και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.
Τα pixels χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας και τρίτα μέρη για διάφορους σκοπούς, όπως η ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε (σε συνδυασμό με τα cookiesπου εγκαθιστούμε) και η προβολή περιεχομένου και διαφημίσεων που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί pixels με στόχο τη χρήση των ακόλουθων διαφημιστικών υπηρεσιών:

GoogleAds
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία remarketingτης εφαρμογής GoogleAds για την προβολή διαφημίσεων για τις υπηρεσίες μας μέσω άλλων ιστότοπων  (συμπεριλαμβανομένης της Google) σε χρήστες που έχουν ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενδέχεται να προβάλλουμε διαφημίσεις σε επισκέπτες που απλά επισκέφτηκαν τον ιστότοπο χωρίς να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια στον ιστότοπο, όπως π.χ. η συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας για να ζητήσουν πληροφορίες.
Η διαφήμιση των υπηρεσιών μας μπορεί να εμφανιστεί στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης μέσω Google ή σε έναν ιστότοπο που ανήκει στο δίκτυο Display της Google.
Αυτό γίνεται μέσω των cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και αξιολόγηση της χρήσης σας από την Google κατά την επίσκεψη σε διάφορες ιστοσελίδες.
Με αυτόν τον τρόπο η Google μπορεί να εντοπίσει τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας και στην πολιτική απορρήτου της Google.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας που αφορούν τον τρόπο με τον οποίον η Google σας προβάλλει διαφημίσεις χρησιμοποιώντας τη σελίδα GoogleAdPreferences, ενώ μπορείτε ακόμη να απαλλαγείτε τελείως από την προβολή διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας μέσω των cookiesettings στον περιηγητή σας ή εγκαθιστώντας στον περιηγητή σας ένα plugin:

Εγκατάσταση Chromeplugin

Εγκατάσταση Firefoxplugin

ΕγκατάστασηInternetExplorerplugin

Facebook and Instagram
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία remarketing “CustomAudiences” και τη λειτουργία παρακολούθησης μετατροπών (conversiontracking) του Facebook.
Μέσω αυτών των λειτουργιών παρέχονται πληροφορίες για τη χρήση που κάνατε στον ιστότοπο και δημιουργείται η δυνατότητα για προβολή διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας στο Facebook ή άλλους ιστότοπους που συνεργάζονται με το Facebook.
Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας και στην πολιτική απορρήτου του Facebook. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για την προβολή διαφημίσεων μέσω Facebook πατώντας εδώ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την πολιτική για τα cookies στο μέλλον.
Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα.
Ως εκ τούτου, συνιστάται να συμβουλευτείτε τακτικά αυτή τη σελίδα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ για οποιοδήποτε θέμα στο [email protected]
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PRAXIS

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

    Ενδιαφέρομαι για
    Περιοχή ενδιαφέροντος
    X
    CONTACT US