#ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

#Voucher ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με Τηλεκατάρτιση – επιδότηση 1.250 € (εργαζομένων – ανέργων – εποχιακών)


 • Τύπος ΣεμιναρίουWebinar
 • ΠόληOnline
 • Διάρκεια250 ώρες
 • Επιδότηση1.250€ (5€/ώρα κατάρτισης)

Νέο Voucher Επιδοτούμενης Κατάρτισης 20.000 Εποχιακών – Ανέργων & Εργαζομένων στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ, με επίδομα 1.250 € – (με τηλεεκπαίδευση)

Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Τουρισμού.

 Αντικείμενα κατάρτισης

 • Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική τέχνη (250 ώρες)
 • Επισιτισμός και Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (250 ώρες)
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA (250 ώρες)
 • Υπηρεσίες Υποδοχής και Ψηφιακές Δεξιότητες (250 ώρες)
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων (250 ώρες)
 • Υπηρεσίες Οροφοκομίας και Περιβαλλοντική διαχείριση (250 ώρες)
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (250 ώρες)

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • Εποχικά Εργαζόμενοι σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Μακροχρόνια ή Πρόσκαιρα Άνεργοι στον Τουρισμό
 • Εργαζόμενοι Τουριστικών Επιχειρήσεων με συμβάσεις εργασίας που τέθηκαν σε αναστολή (κατά τα έτη 2020 ή/και 2021) λόγω μέτρων COVID-19.
 • Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ή

 • Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Και επιπλέον:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

 

 Ώρες Κατάρτισης – Πιστοποίηση

 • Κατάρτιση διάρκειας 250 ωρών (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση – e-learning)
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

 

 • ΔΕΝ επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης.
 • Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική όμως ειδικότητα.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

 • Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.
 • Στους καταρτιζόμενους, που συμμετέχουν αλλά ΔΕΝ επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για τις ώρες κατάρτισης που παρακολούθησαν.
 • Το επίδομα κατάρτισης καταβάλλεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης.
 • Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή, εξαιρούνται από την καταβολή του επιδόματος τακτικής ανεργίας, καθώς και κάθε άλλου επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους σε αναστολή εργασίας, για όσους μήνες λαμβάνουν το επίδομα κατάρτισης.
 • Το επίδομα είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/Πτυχίου ή Απολυτηρίου
 3. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
 4. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού
 5. Πτυχίο Πληροφορικής (εφόσον υπάρχει)
 6. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

 

 Σκοπός των προγραμμάτων

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • Εποχικά Εργαζόμενοι σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Μακροχρόνια ή Πρόσκαιρα Άνεργοι στον Τουρισμό
 • Εργαζόμενοι Τουριστικών Επιχειρήσεων με συμβάσεις εργασίας που τέθηκαν σε αναστολή (κατά τα έτη 2020 ή/και 2021) λόγω μέτρων COVID-19.
 • Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ή

 • Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Και επιπλέον:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

 

 • ΔΕΝ επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης.
 • Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική όμως ειδικότητα.

Σκοπός των προγραμμάτων

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Ώρες Κατάρτισης – Πιστοποίηση

 • Κατάρτιση διάρκειας 250 ωρών (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση)
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

 

Γιατί στο ΚΔΒΜ PRAXIS

 • Το PRAXIS διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον Τομέα του Τουρισμού Επισιτισμού
 • Συνεργάζεται με τους καλύτερους επαγγελματίες εκπαιδευτές και εκατοντάδες επιχειρήσεις Τουρισμού – Επισιτισμού

Εκπαιδευτικό επίδομα

 • Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.
 • Στους καταρτιζόμενους, που συμμετέχουν αλλά ΔΕΝ επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για τις ώρες κατάρτισης που παρακολούθησαν.
 • Το επίδομα κατάρτισης καταβάλλεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης.
 • Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή, εξαιρούνται από την καταβολή του επιδόματος τακτικής ανεργίας, καθώς και κάθε άλλου επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους σε αναστολή εργασίας, για όσους μήνες λαμβάνουν το επίδομα κατάρτισης.
 • Το επίδομα είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε Εξετάσεις Πιστοποίησης, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, από Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης
 • Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.
 • Στους καταρτιζόμενους, που συμμετέχουν αλλά ΔΕΝ επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για τις ώρες κατάρτισης που παρακολούθησαν.

 

Gallery Σεμιναρίου

praxis logo

Παρακολουθήστε το video του Σεμιναρίου

praxis logo

Τα εργαστήρια του Σεμιναρίου

praxis logo

image/svg+xml
Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

  Ενδιαφέρομαι για
  Περιοχή ενδιαφέροντος
  X
  CONTACT US