Ασυνούλα Χάρτσα

Γεωπόνος Βιολογικής Γεωργίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     

9/2005 – 11/2007: Μεταπτυχιακό του εξ’ αποστάσεως, Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Βαθμός πτυχίου: 8,15 (Λίαν Καλώς),  θέμα διπλωματικής διατριβής: ‘Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων Νομού Ευβοίας’, Βαθμός εξέτασης: 8,5

9/1995 – 7/2002: Πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α), Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Ειδικότητα Παρασιτολογίας. Βαθμός πτυχίου: 7,16 (Λίαν Καλώς)

Πτυχιακή μελέτη : “Η πανίδα των γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις του νομού Ευβοίας”,  Βαθμός εξέτασης: 10 (Δέκα)

Πρακτική εξάσκηση :

 • 1/7/98 – 31/8/98: Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Aγροτικών Ζώων
 • 1/7/99 – 31/8/99 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ      

19/6/2017- σήμερα: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Εκπαιδεύτρια Νέων Αγροτών δικαιούχων του Μέτρου 1.1.2 του ΠΑΑ 2007-2013 στις κατευθύνσεις Φυτικής ή Ζωικής Παραγωγής.

27/6/2013-31/5/2017:    TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Τεχνικοί Έλεγχοι- Επιθεωρήσεις-Πιστοποιήσεις- Εκπαίδευση www.tuvaustriahellas.gr

Επιθεωρητής βιολογικών προϊόντων φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, μονάδων μεταποίησης και επιχειρήσεις εμπορικής δραστηριότητας. Οι βασικές δραστηριότητες που απορρέουν από την σύμβαση συνεργασίας είναι:

 • Σχεδιασμός μηνιαίου προγραμματισμού επιθεωρήσεων βάσει των αναθέσεων που αναλαμβάνει.
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων Φυτικής/ Ζωικής & Παρασκευαστικών Επιχειρήσεων.

Μέχρι και σήμερα (15/5/2017) έχει πραγματοποιήσει  183 επιθεωρήσεις ζωικής παραγωγής, 275 επιθεωρήσεις φυτικής παραγωγής και 51 επιθεωρήσεις σε παρασκευαστικές/ εμπορικές επιχειρήσεις.

1/10/2008-19/2/2014: QWays Διαδρομές Ποιότητας Α.Ε, Φορέας Ελέγχου & Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου, Υπεύθυνη Τμήματος Ζωικής Παραγωγής.

Στο Τμήμα εντάσσονται οι επιχειρηματίες που εκτρέφουν διάφορα είδη ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πτηνά, μελίσσια).

Κύρια δραστηριότητα του Τμήματος είναι ο έλεγχος/επιθεώρηση και η πιστοποίηση των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι κύριες δραστηριότητες/ αρμοδιότητες του Υπευθύνου Ζ.Π είναι:

 • Οργάνωση και ορθή λειτουργία του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Φορέα
 • Επικεφαλής επιθεωρήτρια του τμήματος Ζωικής του Φορέα. Επιπλέον διενέργεια επιθεωρήσεων Φυτικής Παραγωγής και Παρασκευαστικών Επιχειρήσεων.
 • Αξιολόγηση, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 834/2007, των αποτελεσμάτων /τεκμηρίωσης των Επιθεωρήσεων και Εισήγηση προς τον Τομέα Πιστοποίησης του Φορέα.
 • Κατάρτιση του Ετήσιου Προγραμματισμού Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών για τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής..
 • Συμμετοχή στο Μητρώο Αξιολογητών του Φορέα.
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές (Ενστάσεων –πειθαρχικής Επιτροπής) στον Φορέα.
 • Παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής ή και Εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διεθνής  βιβλιογραφίας για θέματα πιστοποίησης εκτροφών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Εκπαίδευση των επιθεωρητών του Φορέα σε  πεδία του ελέγχου (σύστημα έκτροφής ανάλογα με το είδος του ζώου, διατροφή, συνήθεις κτηνιατρικές αγωγές, παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα).
 • Σχεδιασμός εντύπων επιθεώρησης  του QWays  για τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής.
 • Εκπαίδευση συμβούλων γεωπόνων/ επιθεωρητών σε προγράμματα κατάρτισης του QWays.
 • Επικοινωνία με κτηνοτρόφους/μελισσοκόμους για τη διάδοση των κανόνων βιολογικής παραγωγής.

Συνολικά, πραγματοποίησε  241 επιθεωρήσεις ζωικής παραγωγής, 42 επιθεωρήσεις φυτικής παραγωγής και 14 επιθεωρήσεις σε παρασκευαστικές/ εμπορικές επιχειρήσεις.

 

15/7/2007-5/7/2010: Σαν επικουρική δραστηριότητα, ως Σύμβουλος Γεωπόνος κτηνοτροφικών μονάδων του νομού Ευβοίας (ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου- νότια Εύβοια). Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δημιουργία φακέλου με την απαραίτητη τεκμηρίωση και παρακολούθηση της διαδικασίας για την αδειοδότηση/νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων παλαιών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 

1/3/2007-15/9/2008: Υπεύθυνη Παραγωγής στην χοιροτροφική επιχείρηση Μ. Φιλίππου – Ι. Τσιρώνης Ε.Π.Ε. Οι κύριες δραστηριότητες/ αρμοδιότητες της θέσης ήταν:

 • Καθημερινή επίβλεψη του συνόλου των εγκαταστάσεων και οργάνωση των εργασιών του προσωπικού ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.
 • Καταγραφή πληθυσμού (γεννήσεων, απωλειών) και οργάνωση των επιβάσεων και γενικά των μετακινήσεων του ζωικού πληθυσμού εντός των επιμέρους μονάδων.
 • Σχεδιασμός σιτηρεσίων ανάλογα με την διαθεσιμότητα και την οικονομικότητα των ζωοτροφών και των αναγκών των ζώων. Καταγραφή αποθεμάτων, διενέργεια παραγγελιών, διεξαγωγή συναντήσεων με πωλητές ζωοτροφών - συμπληρωμάτων διατροφής.
 • Υλοποίηση/Παρακολούθηση των εφαρμογών των κτηνιατρικών αγωγών (εμβολιασμούς, περιποίηση τοκετών και νεογέννητων, αποπαρασιτώσεις, αντιμετώπιση έκτακτων επιζωοτιών). Τήρηση του αρχείου κτηνιατρικών αγωγών.  Συνεργασία με εξωτερικό κτηνίατρο
 • Ενημέρωση της διεύθυνσης για τις δυνατότητες παραγωγής. Καταγραφή των παραγωγών (ζώντα ζώα).Επιλογή ζώων προς σφαγή στο σφαγείο της επιχείρησης (λειτουργία 1 φορά/εβδομάδα).
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ζωικού πληθυσμού και των γεννήσεων-απωλειών. Αξιολόγηση και επιλογή ζώων αντικατάστασης.

Επιπλέον αρμοδιότητα της θέσης ήταν η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων για την χοιροτροφική επιχείρηση Pig Hellas Ε.Π.Ε. , ενταγμένη στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τμήμα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων με θέμα: “Δημιουργία Πυρήνα Γενετικού Δυναμικού Χοίρων».

15/6/2006-5/2/2007: Γεωπόνος σε Εταιρεία χονδρικής εμπορίας Λιπασμάτων με έδρα την Αθήνα . Διοικητική υποστήριξη και εκπόνηση μελετών για την έκδοση οριστικών αδειών κυκλοφορίας Λιπασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

13/1-31/12/2006: Εκπαιδεύτρια αγροτών του νομού Ευβοίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘Εκπαίδευση αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ’ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων. (διάρκεια  250 h).

10/2004 – 5/2005: Εκτιμήτρια Γεωπόνος του ΕΛΓΑ. Πραγματοποίηση εκτιμήσεων ζημιών στις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών και της Ελιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα στους Νομούς Λακωνίας και Χανίων. Διοικητικός έλεγχος των φακέλων των υποψηφίων για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FROST.

6/2004 – 9/2004: Τομεάρχης Δακοκτονίας στον Τομέα Κύμης, Εύβοια.

24/2 - 4/7/2003: Ωρομίσθιος εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, τμήμα Βιολογικής Γεωργίας (Αργοστόλι). Διδασκαλία στις θεματικές ενότητες:

 • Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων (Θεωρία, Εργαστήριο)
 • Υγεία Ζώων & Περιβάλλον (Εργαστήριο)
 • Βιολογική Ιχθυοκομία (Θεωρία, Εργαστήριο)
 • Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & τεχνολογία (Θεωρία, Εργαστήριο)
 • Βιολογική Μελισσοκομία (Εργαστήριο)

Συνολική διάρκεια 236 ωρών.

 

9/2002 – 11/2002: Απασχόληση στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις. Παρακολούθηση όλων των σταδίων του εκτρεφόμενου προϊόντος από τον ιχθυογεννητικό σταθμό μέχρι την συσκευασία του τελικού προϊόντος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ

1.Διπλωματική διατριβή 11ος/2007: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων Νομού Ευβοίας» www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx

2.Δημοσίευση με κριτές σε επιστημονικό περιοδικό. Farm -level factors associated with above -average production on pig farms in Evia, Greece. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενταγμένη στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ με μελετητικό πτυχίο Α τάξης στις κατηγορίες 23 (23/Α) και 27 (27/Α) με αριθμό μητρώου 20009 από 31/10/2007.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ        

21, 22, 24 & 25 /10/2014: Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΙΕΝ ISO 22000: 2005. Από την Tuv Austria Hellas (διάρκεια 5 ημερών).

24/10/2011: IMO Control Naturland Aquaculture Standards for inspectors and auditors (διάρκειας 8 h)

21-24/2/2011: QWays Ετήσιο πρόγραμμα  εκπαίδευσης  επιθεωρητών βιολογικής γεωργίας - φυτικής παραγωγής, παρασκευαστικών  επιχειρήσεων (διάρκειας 16 h) και Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (διάρκειας 24 h).

1-2/2/2011: QWays Ιδιωτικά πρότυπα της AIAB για Βιο - Οίκο - Αγροτουρισμό, Οικολογικά καλλυντικά και απορρυπαντικά (διάρκειας 16 h).

16-18/3/2010: QWays Ετήσιο πρόγραμμα  εκπαίδευσης  επιθεωρητών βιολογικής γεωργίας - κατεύθυνση  φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και παρασκευαστικών  επιχειρήσεων.   (διάρκειας 24 h)

23-24/2/2009: QWays     Ετήσιο πρόγραμμα  εκπαίδευσης  επιθεωρητών βιολογικής γεωργίας - κατεύθυνση  παρασκευαστικών  επιχειρήσεων.   (διάρκειας 16 h)

17-19/12/2008: QWays  Ετήσιο πρόγραμμα  εκπαίδευσης  επιθεωρητών βιολογικής γεωργίας - κατευθύνσεις  φυτικής και ζωικής παραγωγής . (διάρκειας 24 h)

24/26/6/2006: ‘Σχεδιασμός, εισαγωγή & επιθεώρηση Συστήματος  HACCP’ , διοργάνωση ΓΕΩΤ.Ε.Ε, διεξαγωγή από την EUCAT SA και πιστοποίηση προγράμματος από την PrCert Hellas, Αθήνα. (διάρκεια 33 h).

14-15/01/2006:  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών του προγράμματος ‘Εκπαίδευση αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ’ στις θεματικές ενότητες : 1η) Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο. Κατάσταση-Προοπτικές, 2η) Τομείς του Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα που σχετίζονται με τον Αγροτικό Χώρο, 3η) Οικονομικά της Αγοράς- Επιχειρηματικότητα – Επιχειρήσεις, 4η) Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων – Χρηματοδοτήσεις – Πηγές, 5η) Τεχνικές διαπραγματεύσεων – Πωλήσεις – Εμπόριο, 6η) Χρήση νέων τεχνολογιών. (διάρκεια 10 h).

25-28/11/2005: Σεμινάριο επιμόρφωσης Συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και Σχεδίων Δράσης για τους νέους Αγρότες, Αθήνα. (διάρκεια 24 h).

22/11/2004: Ενημερωτική Ημερίδα – Παρουσίαση Εγχειριδίων Εκτιμητικής στους Γεωπόνους του ΕΛΓΑ, Αθήνα

2/2003: «FORUM ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, εφαρμοσμένη έρευνα στο χώρο των Εντατικών και Εκτατικών Υδατοκαλλιεργειών», Πάτρα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 • Windows XP
 • Office 2003 : Word, Excel, Power Point
 • Internet

Κάτοχος διπλώματος ECDL από την ECDL Ελλάς Α.Ε. για τις ενότητες : επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά - Certificate of Proficiency in English (CPE), University of Michigan (Ιούλιος 2005)

 

 

Καλωσόρισμα

Καλωσήρθατε στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό PRAXIS.

Ο Οργανισμός διαθέτει Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις σε 3 κτήρια και μια Δυνατή Ομάδα 300 Εκπαιδευτών.

Με Σημαντικές Εταιρικές Συνεργασίες η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων του φτάνει στο 90%.

Επιλέξτε μία από τις 73 Δυναμικές Ειδικότητες  ή Κάποιο από τα Εξειδικευμένα μας Σεμινάρια και κάντε Σήμερα την Πρώτη Πράξη της Επαγγελματικής σας Επιτυχίας!

Επικοινωνία