Καινοτομικές Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

 

Στο IEK PRAXIS υιοθετούμε Συμμετοχικές / Ενεργητικές Μεθόδους Εκπαίδευσης, οι οποίες αποδεδειγμένα είναι οι καταλληλότερες για τους Ενήλικες Καταρτιζόμενους, καθώς μέσω τέτοιων μεθόδων μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Πράγματι, σύμφωνα με την S. Courau, στο βιβλίο «Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων», (εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2000):

 

«Εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση:

 

 • 10% από αυτά που διαβάζουμε

 

 • 20% από αυτά που ακούμε

 

 • 30% από αυτά που βλέπουμε

 

 • 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα

 

 • 80% από αυτά που λέμε

 

 • 90% από αυτά στα οποία εκτελούμε πράξεις και εμπλεκόμαστε ενεργητικά»

 

 

 

Πώς συμβάλλουν οι Συμμετοχικές Εκπαιδευτικές Μέθοδοι στο μορφωτικό αποτέλεσμα

 

 • Είναι προφανές από τα παραπάνω, ότι οι κλασσικές εκπαιδευτικές μέθοδοι, δηλαδή η εισήγηση ή αλλιώς ο «μονόλογος του εκπαιδευτή», μικρά μόνο μορφωτικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν.

 

 • Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι με τις «σχολικού τύπου» εκπαιδευτικές μεθόδους, οι καταρτιζόμενοι δεν μπορούν να εμπεδώσουν πάνω από το 30% έως 50% της εκπαιδευτικής ύλης.

 

 • Αντιθέτως, με την χρήση ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, αυτών δηλαδή που ευνοούν την ενεργητική εμπλοκή των καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, μεγιστοποιούνται τα μορφωτικά αποτελέσματα.

 

 • Στο ΙΕΚ PRAXIS πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό πράγμα και αποτελεί τεράστια επένδυση για τον κάθε καταρτιζόμενο και την οικογένειά του.
  Για τον λόγο αυτό, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από τα προγράμματα του ΙΕΚ, δεν μπορεί να αποτελεί μια «αδιάφορη» διαδικασία, αφημένη στην τύχη της.

 

 • Στο ΙΕΚ PRAXIS ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ το μορφωτικό αποτέλεσμα της κατάρτισης. Και γι’ αυτό εφαρμόζουμε τις επιστημονικές εκείνες μεθόδους που εξασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και προωθούμε συνειδητά τις συμμετοχικές μεθόδους εκπαίδευσης.

 

 • Βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας εκπαίδευσης που προωθεί το ΙΕΚ PRAXIS είναι η ενεργητική και συνεχής συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία, η επικοινωνία και συνεργασία καταρτιζόμενου και εκπαιδευτή αλλά και μεταξύ των ίδιων των καταρτιζομένων, η εκπαίδευση με κυρίαρχο άξονα την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων και η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις απαιτήσεις του προγράμματος και τη διδακτέα ύλη.

 

 • Οι επιλεγμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι δίνουν έναυσμα στους καταρτιζόμενους ώστε να αναζητούν πληροφορίες, να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις και να μαθαίνουν μέσα από την πράξη.

 

 • Με άλλα λόγια επιδιώκεται όχι μόνον η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος, αλλά και η ανάπτυξη ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

 

 • επικοινωνία, ομαδικότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση συγκρούσεων, αυτομόρφωση, έρευνα – αναζήτηση, ανάπτυξη καινοτομίας κλπ.

 

 

 

Ποιές Συμμετοχικές Μεθόδους Χρησιμοποιούμε στο ΙΕΚ PRAXIS

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, έχουν επιλεγεί ως οι πλέον κατάλληλες οι ακόλουθες εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην μεγάλη πλειοψηφία των προγραμμάτων κατάρτισης:

 

 

Ομάδες εργασίας – Μικρές Ομάδες συζήτησης (Workinggroups – groupdiscussion):

 

Αυτή η εκπαιδευτική τεχνική αξιοποιείται ως εξής:

 

 • οι καταρτιζόμενοι χωρίζονται σε ομάδες κατά προτίμηση τριών έως πέντε ατόμων, συνεργάζονται, ανταλλάσσουν εμπειρίες και απόψεις ή εκπονούν ασκήσεις με στόχο την πληρέστερη επεξεργασία ενός ζητήματος.

 

 • Οι ομάδες μπορεί να εργάζονται πάνω στο ίδιο θέμα ή σε διαφορετικά θέματα.

 

 • Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν το έργο τους παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στην ολομέλεια με τη σειρά.

 

 • Μετά την ολοκλήρωση της κάθε παρουσίασης ακολουθεί σχολιασμός και ανταλλαγή απόψεων με την ολομέλεια.

 

 • Μετά το τέλος όλων των παρουσιάσεων ο εκπαιδευτής κάνει σύνθεση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ προσθέτει και επιπλέον στοιχεία, αν το κρίνει απαραίτητο.

 

 

Μελέτη περιπτώσεων (case studies):

 

Η συγκεκριμένη τεχνική λειτουργεί ως εξής:

 

 • οι καταρτιζόμενοι σε ομάδες λαμβάνουν ένα πραγματικό ή υποθετικό σενάριο που αντανακλά μία κατάσταση και τους ζητιέται να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να την αναλύσουν εις βάθος, να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις στα θέματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

 

Μπορεί να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα:

 

 • Στο πρώτο, οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν τη μελέτη περίπτωσης μετά το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης με σκοπό να θέσουν σε εφαρμογή τις αποκτηθείσες γνώσεις.

 

 • Στο δεύτερο, οι καταρτιζόμενοι αναλύουν τη μελέτη περίπτωσης πριν το θεωρητικό μέρος έτσι ώστε να εκμαιεύσουν οι ίδιοι το περιεχόμενό του σε μία ευρετική πορεία προς τη γνώση.

 

 • Αφού αναλύσουν την περίπτωση και οδηγηθούν σε συμπεράσματα, προτάσεις και λύσεις, παρουσιάζουν στην ολομέλεια το προϊόν της εργασίας τους και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.

 

 • Ο εκπαιδευτής κάνει σύνθεση των αποτελεσμάτων, σχολιάζει, αποσαφηνίζει δύσκολα σημεία ή σημεία – κλειδιά και βοηθά στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων.

 

 

Προσχεδιασμένες μικρές Εργασίες - Ανάθεση Έργου (Project work - assignments):

 

Η εκπαιδευτική τεχνική της ανάθεσης έργου λειτουργεί ως εξής:

 

 • ο εκπαιδευτής επιλέγει ένα θέμα που σχετίζεται με το προς εξέταση ζήτημα και τους στόχους που έχουν τεθεί σε αυτό και αναθέτει στους καταρτιζόμενους την επεξεργασία ενός σχετικού θέματος ή προβλήματος και την εκπόνηση ανάλογης εργασίας που περιλαμβάνει όλη την πορεία των ερευνών και τα αποτελέσματά τους.

 

 • Οι καταρτιζόμενοι εργάζονται ατομικά ή συλλογικά και πάντα εκτός των ωρών του σεμιναρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί.

 

 • Η διαδικασία έχει ως εξής: αφού κατανοήσουν το προς εξέταση θέμα, αναζητούν πηγές περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με αυτό (π.χ. έρευνες, μελέτες, φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις, βιντεοταινίες κ.α.), τις ταξινομούν, τις αναλύουν και οδηγούνται σε κάποια συμπεράσματα τα οποία κωδικοποιούν και παρουσιάζουν με συνθετικό τρόπο.

 

 • Ο εκπαιδευτής παρέχει ανατροφοδότηση στους καταρτιζόμενους καθ’ όλη την πορεία της εκπόνησης της εργασίας για την πορεία της, τους υποστηρίζει, τους εμψυχώνει και τους καθοδηγεί κατάλληλα ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο τους.

 


Καταιγισμός ιδεών (Brain-storming):

 

 • Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται να γίνει πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος και να αναπτυχθούν όσο το δυνατό περισσότερες ιδέες γύρω από αυτό.

 

 • Οι καταρτιζόμενοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν ελεύθερα και αυθόρμητα τις απόψεις τους γύρω από το θέμα και να μοιραστούν τις ιδέες τους με την ομάδα έστω κι αν αυτές μοιάζουν αστείες, απίθανες ή απραγματοποίητες.

 

 • Στο πρώτο στάδιο γίνεται καταγραφή των απαντήσεων, χωρίς σχολιασμό, καθώς σε αυτό το σημείο οποιοδήποτε σχόλιο, θετικό ή αρνητικό, μπορεί να εμποδίσει τον "καταιγισμό" και να μπλοκάρει τη διαδικασία.

 

 • Όταν όμως ολοκληρωθεί ο «καταιγισμός», όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να επεξηγήσουν τις απόψεις τους και γίνεται σύνθεση των αποτελεσμάτων και επεξεργασία των σχετικών συμπερασμάτων στην ολομέλεια.

 

 


Παιχνίδι ρόλων - Προσομοίωση (Role-playing / simulation):

 

Η τεχνική λειτουργεί ως ακολούθως:

 

 • ο εκπαιδευτής δημιουργεί ένα σενάριο βάσει του θέματος που θέλει να αναλυθεί.

 

 • Οι ρόλοι είναι έτσι προσαρμοσμένοι ώστε να δημιουργείται αντίθεση ή/και σύγκρουση ανάμεσα στους χαρακτήρες.

 

 • Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την ιστορία και μοιράζει τους ρόλους στους καταρτιζόμενους δίνοντάς τους χρόνο να καταστρώσουν τη στρατηγική τους και να σκεφτούν τη στάση που θα ακολουθήσουν πριν υποδυθούν το ρόλο τους.

 

 • Στη συνέχεια, ακολουθεί η δραματοποίηση της ιστορίας.

 

 • Οι καταρτιζόμενοι μιλούν στο πρώτο πρόσωπο και ο εκπαιδευτής δεν επεμβαίνει παρά μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την ομαλή συνέχιση της ιστορίας.

 

 • Η ιστορία τελειώνει όταν όλες οι πλευρές αισθανθούν ότι είναι ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα.

 

 • Μετά το τέλος του παιξίματος ρόλων οι καταρτιζόμενοι μοιράζονται με την ολομέλεια τα συναισθήματά τους, τη δυναμική των σχέσεων που αναπτύχθηκαν, τα προβλήματα και τους τρόπους που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και τη σύνδεση της άσκησης με τα προς εξέταση θέματα.

 

 

Προσομοίωση:

 

 • Οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν σε ασκήσεις όπου έχουν δημιουργηθεί συνθήκες όμοιες με αυτές που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην πραγματικότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον ή συνθήκες όμοιες με αυτές που ζουν άλλα άτομα με τα οποία πρόκειται να συνεργαστούν.

 

 • Η σημασία της προσομοίωσης είναι μεγάλη καθώς δημιουργεί ενδιαφέρον και παρακινεί τους καταρτιζόμενους για μάθηση, συμβάλλει στην κατανόηση των επιμέρους στοιχείων και παραμέτρων τους επαγγέλματος και διευκολύνει τον πειραματισμό και την άσκηση των καταρτιζομένων σε σχεδόν αληθινές συνθήκες (ασφαλές περιβάλλον).

 


Εισήγηση:

 

 • Η κριτική που δέχεται η συγκεκριμένη τεχνική είναι ότι οδηγεί τους καταρτιζόμενους σε παθητική στάση και αίρει την ανάπτυξη των δημιουργικών τους ικανοτήτων.

 

 • Παρ’ όλα αυτά είναι σκόπιμο να αξιοποιείται όταν δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές ή όταν πρέπει να μεταδοθούν συγκροτημένες γνώσεις και να αναλυθούν έννοιες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 


Ερωτήσεις – Απαντήσεις:

 

 • Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως συνδυαστικά με άλλες, όπως είναι η εισήγηση, η άσκηση κ.α.

 

 • Στην ουσία ο εκπαιδευτής υποβάλλει ερωτήσεις στους καταρτιζόμενους προκειμένου να εκμαιεύσει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

 

 • Κατά αυτόν τον τρόπο οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και εμπλέκονται ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία.

 

 • Οι ερωτήσεις συνήθως τίθενται από τον εκπαιδευτή είναι όμως δυνατόν εκείνος να ενθαρρύνει τους καταρτιζόμενους να κάνουν το ίδιο.

 


Συζήτηση:

 

 • Η τεχνική της συζήτησης συγγενεύει με αυτή των ερωτήσεων – απαντήσεων.

 

 • Στόχος της είναι οι καταρτιζόμενοι να ανταλλάξουν απόψεις, να αναλύσουν συστηματικά ένα θέμα, να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ή να οδηγηθούν σε συμπεράσματα κατά τη διάρκεια συζήτησης που γίνεται είτε στην ολομέλεια, είτε σε μικρότερες ομάδες, είτε μεταξύ του εκπαιδευτή και ενός ή δύο καταρτιζομένων.

 


Επίδειξη- εφαρμογή:

 

Η τεχνική της επίδειξης λειτουργεί ως εξής:

 

 • ο εκπαιδευτής εκτελεί ή παρουσιάζει μία πράξη, οι καταρτιζόμενοι την παρακολουθούν και στη συνέχεια την επαναλαμβάνουν οι ίδιοι υπό την καθοδήγηση του.

 

 • Η εκπαιδευτική τεχνική χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες (π.χ. ερωτήσεις- απαντήσεις, εισήγηση κ.α.) προκειμένου να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι συγκεκριμένες πρακτικές δεξιότητες.

 

 


Προγραμματισμένη εκπαίδευση:

 

 • η τεχνική αυτή στηρίζεται σε συλλογή διδακτικού υλικού με τη βοήθεια ενός προγράμματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

 • Απώτερος σκοπός της εν λόγω εκπαιδευτικής τεχνικής είναι να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να κατακτήσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων γενικότερα.

 

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα εξής τρία βήματα:

 

 • Οι οδηγίες που δίνονται συνθέτουν μια συνεχή και προοδευτική πορεία η οποία περιλαμβάνει μικρά βήματα,

 

 • Ο κάθε καταρτιζόμενος θα πρέπει να δώσει γραπτώς μια απάντηση στην ερώτηση που του τίθεται και αμέσως μετά να ελέγχει την ορθότητα της, έτσι ώστε να περάσει στην επόμενη κοκ.

 

 • Ο κάθε καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια να προσαρμόσει την ταχύτητα της εργασίας του ανάλογα με τους ρυθμούς του.

 


Η αλληλοδιδασκαλία:

 

Η παρούσα εκπαιδευτική μέθοδος λειτουργεί ως ακολούθως:

 

 • οι καταρτιζόμενοι καλούνται ατομικά ή σε ομάδες να εκπαιδεύσουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα ένα ή περισσότερα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας φροντίζοντας να προετοιμάσουν επαρκώς όλες τις παραμέτρους της εκπαίδευσης δηλαδή το περιεχόμενο, το εκπαιδευτικό υλικό, τις εκπαιδευτικές μεθόδους (συμμετοχικές ή μη, όπως μία παρουσίαση), τα εκπαιδευτικά μέσα κ.α.

 

Εναλλακτικά, η αλληλοδιδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει ως εξής:

 

 • οι καταρτιζόμενοι εκπονούν μία εργασία ή δραστηριότητα που στη συνέχεια την ανταλλάσσουν με ένα άλλο μέλος της ομάδας το οποίο παρέχει πληροφόρηση και ανατροφοδότηση (feed-back) στο πρώτο σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα της εργασίας του.

 

 

Πώς προωθούμε τις Συμμετοχικές Μεθόδους στα μαθήματα

 

Για την προώθηση των καινοτομικών μεθόδων εκπαίδευσης, το ΙΕΚ PRAXIS, κάνει μια σειρά από ενέργειες όπως:

 

 • Συνεργάζεται με τους πλέον ειδικούς στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων – όπως η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων – για την προώθηση θεμάτων που αφορούν στην αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, στις συμμετοχικές εκπαιδευτικές μεθόδους, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών.

 

 • Επιλέγει εκπαιδευτές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων

 

 • Βασικό κριτήριο της επιλογής εκπαιδευτών είναι η γνώση και η επιμόρφωσή τους σε τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων.

 

 • Επιμορφώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα όλους τους εκπαιδευτές του στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και στην χρήση συμμετοχικών τεχνικών εκπαίδευσης.

 

 • Προμηθεύεται τον κατάλληλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό που ευνοεί την ανάπτυξη συμμετοχικών μεθόδων εκπαίδευσης: πχ interactive πίνακες διδασκαλίας, TV και DVD σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας για επιδείξεις εκπαιδευτικών φίλμ που παρουσιάζουν μελέτες περιπτώσεων, κλπ

 

 • Οργανώνει τους χώρους εκπαίδευσης (τα θρανία, τα καθίσματα κλπ) με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοούνται οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές μέθοδοι: πχ κυκλική διάταξη θρανίων για υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ομάδες, αντί της κλασσικού τύπου «σχολικής» διάταξης των θρανίων